keresztelo-menete-pelenkatortawebshop

Az imádságtól a szenteltvízig – így zajlik egy keresztelőOlvasási idő: 5 perc

Zavarba ejtő tud lenni, ha első ízben járunk egy keresztelőn és nem ismerjük a forgatókönyvet. Azért, hogy ne érjenek meglepetések, íme néhány mozzanat a szertartásból.

Sokan nem is sejtik, hogy hogyan is zajlik egy templomi keresztelő. Akik még nem voltak hivatalosak egy ilyen ünnepi eseményre, el sem tudják képzelni, hogy milyen lehet, amikor leöntik vagy meglocsolják szenteltvízzel a gyermeket, aki ezután kereszténynek számít.

Katolikusok, reformátusok, baptisták és evangélikusok egyaránt megkeresztelik gyermekeiket. Ez egy “beavató szentség”, amely által beiktatják a hívő közösségbe a keresztség felvevőjét, vagyis a gyermeket.
A keresztség által a vallás tanítása szerint Isten gyermekévé, az egyház tagjává, a Szentlélek templomává válunk.

A forgatókönyv nagyjából hasonló minden vallás esetében, de azért vannak itt-ott eltérések, amivel szeretnélek titeket megismertetni. Nyilván vallása, egyházközössége, papja és gyülekezete válogatja, hogy hol milyen szokások élnek, de alapjáraton így zajlik egy keresztelő:

Katolikus keresztelő szertartás menete

1.A keresztelő a templom kapujában kezdődik.

Itt fogadja a pap a családot. Megkérdezi a gyermek nevét, elmondja védőszentjét, majd a szülők kérik, hogy gyermeküket kereszteljék meg. A pap kérdésére vállalják, hogy gyermeküket keresztény módon fogják nevelni, vagyis mindent megadnak neki ehhez (imádkozni tanítják, templomba, hittanra kísérik stb.).  A keresztszülők megígérik, hogy támogatják a gyermek szüleit vállalt kötelességük teljesítésében.

2. Az ünneplő közösség az ambóhoz vonul

Ambó: emelvény a szentély és a templomhajó határán az énekesek és a felolvasók számára), ahol a Bibliából hallgatnak meg részletet, majd a pap prédikációban tanít és buzdít Krisztus követésére. Az Egyetemes könyörgésekben a gyermekért, a szülőkért, a keresztszülőkért imádkoznak együtt, majd a Mindenszentek litániájában szólítják a szenteket, hogy fogadják és segítsék az egyház új tagját. Az ambónál végül az áteredő bűn hatalmának megtöréséért imádkozik a pap, majd a rossz elleni védelmül megkeni a gyermeket a keresztelendők olajával.

3. A keresztelőkútnál a pap először a keresztvizet szenteli meg.

A nagy szentelő imádságban megemlékezik mindarról a jóról, amit Isten a víz által eddig tett az emberért, majd kéri a Szentlélek leszállását.

Amint az ember a magzatvízből születik a világra, úgy most ez a Szentlélekkel eltelt víz szüli majd újjá a gyermeket Isten fiává. A gyermek helyett szülei tesznek hitvallást ősi, párbeszédes formában: háromszor ellene mondanak a Sátánnak, elfordulnak a rossztól, és háromszor hitet tesznek a szentháromságos egy Isten és igazságai mellett.

A hitvallás után a szülők megerősítik szándékukat gyermekük keresztelésére, a pap pedig háromszor leönti a gyermek fejét keresztvízzel, közben mondja:

X. Y., én megkeresztellek téged az Atya és a Fiú és a Szentlélek nevében.”

A megkeresztelt gyermek három jelet kap még: illatos olajjal, krizmával keni meg homlokát a pap annak jeléül, hogy királyi, papi, prófétai nép tagja lett (régen őket kenték föl krizmával), majd fehér ruhát helyeznek rá a lélek tisztaságának jeleként, végül a húsvéti gyertyáról meggyújtott kis gyertyát kap, az élő hit szimbólumát.

4. A szentélybe vonul a közösség, hogy ott adjon hálát a keresztségért a miatyánk elimádkozásával. 
Itt kapják a záró áldást. Az édesanya külön áldást kaphat.

Református keresztelő szertartás menete

Először a tiszteletes felolvassa a Szereztetési igét, majd egy rövid igehirdetés következik. A gyülekezettel kközösen elmondják a résztvevők az Apostoli Hitvallást, majd a nyilatkozat és a fogadalomtétel elmondása következik. 

Nyilatkozat és fogadalomtétel:

1. Akarjátok-e, hogy gyermeketek a keresztség által az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten szövetségébe, a keresztyén anyaszentegyházba befogadtassék? A szülők, keresztszülők felelete: Akarjuk

2. Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyermeketeket úgy nevelitek és neveltetitek, hogy ha majd felnő, a konfirmáció alkalmával, ő maga önként tegyen vallást a Szentháromság Istenbe vetett hitéről a gyülekezet előtt?
A szülők, keresztszülők felelete: Ígérjük és fogadjuk.

3. Kérdés a gyülekezet felé: Ígéritek-e, hogy ezt a gyermeket szeretetben és imádságban hordozzátok, és a szülőknek, keresztszülőknek minden segítséget megadtok ahhoz, hogy őt hitben neveljék?
A gyülekezet felelete: Ígérjük.

A keresztelő második részében történik a tulajdonképpeni keresztelés, amelyet a lelkipásztor imádsága előz meg, majd a pap megáldja a gyermeket, végezetül pedig közös énekkel ünneplik a kis keresztényt.

Megtekintés:(2377)